Informacja dla właścicieli psów.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/1/06 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2006 roku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe – w odniesieniu do psów należy: prowadzenie psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną – w nałożonym kagańcu, systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 69, poz.625), która nakłada obowiązek zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Wójt Gminy Polanka Wielka        /-/  Mariusz Figura   Autor: wj      

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniach 02.03.2009 – 31.03.2009r. są przyjmowane wnioski Rolników, posiadających użytki rolne na terenie Gminy Polanka Wielka, o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcje rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres 01.09.2008 – 28.02.2009r. Wójt Gminy Polanka Wielka      /-/ Mariusz Figura     Autor: wj      

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WI.II.7ll 1-8-22-08                                                 Kraków, dnia 20 lutego 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z dyspozycją za wartą w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa­nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.12.2008 r. złożony 22 grudnia 2008 r. (korekta czytaj dalej

Bezpłatne turnusy opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych turnusów opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki. Wnioski składać należy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka). Organizatorami dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w siedmiu odpowiednio przystosowanych obiektach własnych, w 2009 roku, będą Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedziba w Krakowie, Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Prowincja Krakowska z siedzibą w Rząsce. Miejscem realizacji zadania będą ośrodki rehabilitacyjne Caritas w Zatorze, Zembrzycach i Zebrzydowicach; Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach oraz Domy Zakonne Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Grywałdzie, Wadowicach i Rząsce k. Krakowa. Z programu zainicjowanego i finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego będą mogły skorzystać w tym roku 473 osoby wymagające stałej opieki, a tym samym pośrednie wsparcie otrzyma tyleż rodzin lub opiekunów. Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne i starsze wymagające stałej opieki, które przyjadą do ośrodków same lub zostaną dowiezione przez rodziny lub opiekunów. Koszt pobyt beneficjenta na turnusie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS pod numerem telefonu  033/8488-019 lub w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy.   Autor: wj      

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Schwarzenbach an der Saale

W dniach 14-16 stycznia 2009 roku nasza gmina gościła ośmio osobową delegację z niemieckiego miasta Schwarzenbach a.d. Saale w składzie: Alekxander Eberl – Burmistrz Schwarzenbach a.d. Saale, Wieland Dengler, Hans Weigl, Bernd Leisch, Jörg Frisch, Kamil – polski przyjaciel, Günter Niepel, Elisabeth Kathan. Miasto Schwarzenbach an der Saale – jest to miasto położone w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górnej Frankonii, w powiecie Hof, w Górach Fichtel, nad rzeką Soławą, położone około 600 km od Polanki Wielkiej. Gmina Polanka Wielka współpracuje z miastem Schwarzenbach a.d. Saale od lat 90 co zostało uroczyście uwiecznione podpisaniem w dniu 15 stycznia 2009 roku umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Schwarzenbach a.d. Saale a Gminą Polanka Wielka. W tym uroczystym wydarzeniu brali udział również zaproszeni goście.

 

Od lewej na zdjęciu przedstawiciele władz niemieckich: Wieland Dengler – radny miasta Schwarzenbach a.a. Saale, Alexander Eberl – Burmistrz miasta Schwarzenbach a.d. Saale.

 

A teraz następuje odczytanie tekstu umowy przez władze niemieckie…..

 

oraz przez tutejsze władze….

 

I stało się – umowa została podpisana….

Wzajemne gratulacje…

 

Podpisanie czytaj dalej

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Bardzo do tego zachęcam i aby pomóc Państwu w wyborze celu pomocy, oddaję do rąk broszurę, w której znajdą Państwo informacje na temat zasad i sposobu dokonania odpisu wraz z wykazem małopolskich organizacji pożytku publicznego, którym mogą Państwo czytaj dalej