Dolina Karpia – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Gmina Zator wraz z Stowarzyszeniem Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich rybaków i przedsiębiorców zajmujących się hodowlą ryb na terenie Doliny Karpia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze pierwsze piętro – sala konferencyjna.

Sesja Rady Gminy

RG – 0051/11/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 grudnia 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka


    Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji czytaj dalej

Stowarzyszenie Dolina Karpia – szkolenie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji dotyczącej działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Informujemy, że 6 stycznia 2010 r. (środa) w godzinach 16.00-19.00 odbędzie się darmowe szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 Leader. Szkolenie poprowadzi Pan Leszek Wyleżuch – dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu oraz Pani Anna Świątek – Specjalista ds. wdrażania LSR w Stowarzyszeniu Dolina Karpia. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu do dnia 04.01.2010 przyjmuje Biuro Stowarzyszenia pod numerem telefonu/fax: 033/8410584, tel. kom.: 791 934 343 (Anna Świątek) lub e-mail:  biuro@dolinakarpia.org Dodatkowe informacje można pozyskać pod podanymi numerami telefonicznymi oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia. Zapraszam Anna Świątek Specjalista ds. wdrażania LSR Stowarzyszenie Dolina Karpia        

Komunikat dla pszczelarzy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu w związku z pismem  z dn. 09 grudnia 2009r. informuje, że w związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich jakie pojawiły się w krajowych pasiekach w roku 2007, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Oddział Pszczelnictwa ISK podjęli prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn tego zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych. W 2009 roku został opracowany projekt badawczy, na realizację którego uzyskano środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy pt. „Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich” będzie realizowany w latach 2009-2012. W ciągu tego okresu (3 lata) wszyscy pszczelarze, którzy w swoich pasiekach odnotują zwiększone straty rodzin pszczelich (powyżej 10%), będą mogli uzyskać pomoc w diagnozowaniu przyczyn zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich. W związku z tym pszczelarze mogą wysyłać materiał z osypanych rodzin pszczelich celem wykonania wielokierunkowych badań laboratoryjnych i identyfikacji czynników mogących mieć wpływ na ginięcie rodzin. Badania laboratoryjne obejmować będą:   – ocenę stanu zdrowotnego rodzin pszczelich – badanie w kierunku stwierdzenia   patogenów chorobotwórczych dla pszczół (V. destructor, N. apis, N. ceranae, wirusy)   – ocenę pozostałości środków ochrony roślin w zapasach pokarmu węglowodanowego i  pierzdze zgromadzonej w plastrach pochodzących z rodzin które zginęły   – ocenę pozostałości akarycydów stosowanych do zwalczania pasożyta Varroa destructor  w plastrach pochodzących z tych rodzin   – ocenę zanieczyszczenia wosku pochodzącego z plastrów węglowodorami obcego pochodzenia (ocena jakości stosowanej węzy) Wszystkie badania wykonane będą bezpłatnie. Wyniki badań poza wykorzystaniem ich do celów naukowych będą przekazane właścicielom pasiek. Zasady pobierania materiału do badań laboratoryjnych.   – Jeśli w pasiece zginęło mniej niż 10 rodzin pszczelich próbki należy pobrać ze wszystkich rodzin.   – Jeśli w pasiece zginęło więcej niż 10 rodzin próbki należy pobrać z 10 losowo wybranych uli.   – Z każdej rodziny należy pobrać w miarę możliwości wszystkie wymienione poniżej 5 rodzaju próbek .   – Próbki z każdej rodziny muszą być pobrane i zapakowane w oddzielne opakowania. Rodzaj materiału do badań (rodzaj próbek, które należy pobrać) a/ martwe pszczoły (osyp)   – Jeśli osyp jest bardzo duży to z każdej rodziny należy pobrać osyp o objętości około2 szklanek   – Przy mniejszych osypach (niż 2 szklanki) należy pobrać do badania cały osyp. W celu ujednolicenia pobierania próbek osypu ( z rodzin gdzie jest go dużo i nie zostanie w całości wysłany do badania), należy najpierw cały osyp dokładnie wymieść z dennicy do większego naczynia (wiadra), dokładnie wymieszać i następnie pobrać dopiero potrzebną ilość (2 szklanki). Osyp najlepiej pobrać do papierowego lub tekturowego opakowania. b/ zapasy pokarmu Jeżeli jest to możliwe, do czystych naczyń(szklanych bądź z tworzywa sztucznego) należy pobrać z plastrów z czerwiem (lub jeśli nie ma czerwiu to z centralnych plastrów gniazda) po 3 łyżki stołowe zapasów pokarmu (około 100-150 ml zapasu z 1 rodziny) c/ próbki czerwiu Z rodzin, w których jest czerw należy wyciąć wycinek plastra z czerwiem o powierzchni około 5 cm x 5 cm. d/ próbki pierzgi Z każdej rodziny/rodzin należy pobrać wycinek plastra z pierzgą, czerwiem o powierzchni 5 cm x 5 cm. e/ puste plasty Z każdej rodziny/rodzin należy pobrać wycinek pustego plastra o powierzchni około 10 cm x 10 cm.

Do przesyłki należy dołączyć formularz z uzupełnionymi danymi. Wszystkie rodzaje prób (na czytaj dalej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

=&0=& ogłasza =&1=& w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego =&2=& z udziałem środków =&3=&  Rozpatrywane będą wnioski wpływające z terenu gmin Doliny Karpia tj.: =&4=&   =&5=& =&6=& Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. “Małe Projekty”  – limit dostępnych środków w 2009 r.: 110 000,00 zł =&7=& Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”  – limit dostępnych środków w 2009 r.: 290 000,00 zł =&8=& Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  – limit dostępnych środków w 2009 r.: 53 000,00 zł =&9=& Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  – limit dostępnych środków w 2009 r.: 66 000,00 zł   =&10=& od =&11=& od godz 9:00 do =&12=&do godziny 17.00. =&13=& Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami =&14=& w biurze =&15=&

Komunikat

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na przypadające święto 26 grudnia 2009 roku w dniu wolnym od pracy, pracownikom przysługuje jeden dzień wolny. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia (wigilia)  2009 roku Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.

Wójt Gminy Polanka Wielka
        /-/ Mariusz Figura

INFORMACJAUrząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 01 stycznia 2010 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego będą zwolnione z opłaty skarbowej.

Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” we wszystkich przedszkolach w Polsce

Rozpoczęła się ogólnopolska edycja edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w której mogą wziąć udział wszystkie przedszkola z  całej Polski. Akcję organizuje firma Tymbark i marka Kubuś, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Środowiska. Program na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną.  czytaj dalej

Stowarzyszenie Dolina Karpia – szkolenie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza zainteresowanych mieszkańców  Doliny Karpia na szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.


Prowadzone ono będzie przez osoby z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, czytaj dalej