„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków   w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”.

Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1.Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub czytaj dalej

INFORMACJA

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97 póz. 816).
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot czytaj dalej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zawiadamia o obowiązku zapewnienia w okresie wiosenno-letnim należytej dbałości o utrzymaniu urządzeń użyteczności publicznej, nieruchomości, dróg itp.
W okresie tym wszyscy administratorzy i właściciele posesji winni przestrzegać:
 – systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci,
 – likwidowania miejsc mogących stanowić podłoża wylęgu komarów jak; wód stojących, rozlewisk, czytaj dalej

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
I INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

Polanka Wielka, dnia 26 czerwca 2009 r.
     URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA

                                               K O M U N I K A T
                    
Ostrzeżenie o burzach z grademWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że w piątek    tj. 26 czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

Termin składania wniosków dotyczących szkód w uprawach.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje wszystkich rolników, że można składać wnioski dotyczące wyrządzonych szkód w uprawach  przez gradobicie, które miało miejsce w dniu 10 czerwca br.
Ponadto, rolnicy których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne, a zostali dotknięci klęską, proszeni są o zgłoszenie wniosków o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wnioski należy składać do dnia 23 czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz.11.00

Polanka Wielka, dnia 16 czerwca 2009 roku

RG – 0051/5/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29
czytaj dalej

Informacja dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną CHOROBA AUJEKSZY’EGO III próbkobranie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania programu zwalczania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.nr 74 poz. 631) w celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym (po drugim próbobraniu), przeprowadza się trzecie pobieranie próbek.

Trzecie pobieranie próbek przeprowadza się w stadach zarodowych lub o pełnym cyklu, czytaj dalej

„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2009r. w ramach projektu na terenie naszej Gminy realizowany jest Program Aktywności Lokalnej skierowany do rodzin borykających się z problemem alkoholowym oraz przemocą domową. Celem projektu jest objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób wykluczonych kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społecznością poprzez skuteczne i nowoczesne usługi. W działaniach związanych z projektem mogą brać osoby bezrobotne w wieku 15-64 lata. W ramach projektu realizowane są nastepujące działania: zajęcia teraputyczne poradnictwo specjalistyczne indywidualne i rodzinne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne) poradnictwo zawodowe szkolenie zawodowe trening podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych młodzieży piknik rodzinny debata społeczna.                             Gminni Realizatorzy Projektu „Czas  aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        

Uroczystość Bożego Ciała

Urząd Parafialny w Polance Wielkiej uprzejmie zawiadamia o mającej się odbyć procesji w Uroczystość Bożego Ciała dnia 11. VI br. Rozpoczęcie procesji przewiduje się na godz. 11:20 i trwać będzie do godziny około 13:30.     Trasa procesji prowadzić będzie z nowego kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w kierunku pomnika obok cmentarza komunalnego, następnie drogą główną do starego kościoła p.w. św. Mikołaja i powrót tą samą drogą do kościoła N.M.P.     Odpowiedzialnym za stronę porządkową w czasie procesji będzie ks. Tadeusz Porzycki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Z wyrazami szacunku Ks. Tadeusz Porzycki