OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU W GMINIE POLANKA WIELKA

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536) zwanej dalej Ustawą oraz uchwały Rady Gminy Polanka Wielka Nr XLIII/236/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Wójt Gminy Polanka Wielka

czytaj dalej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka, dnia 20 czerwca 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania czytaj dalej

Informacja dla rodziców w sprawie wyjazdu dzieci na kolonię do Władysławowa

Turnus – Władysławowo  Turnus I  24.06-03.07.2011
 


Każde dziecko musi posiadać ważną legitymację szkolną

Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.
Prosimy zaopatrzyć dziecko w całe potrzebne wyposażenie tj.: w odpowiednią ilość bielizny osobistej, podkoszulki, ciepły sweter, stój kąpielowy, 2 pary spodni, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, buty na zmianę, czytaj dalej

Szkolenie – “Współpraca w środowisku lokalnym”

Program szkolenia
”Współpraca w środowisku lokalnym”
realizowanego w ramach szkoleń jednodniowych MOWES projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”.

Kliknij na obrazek powyżej aby go powiększyć.

 

Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej.

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

Regulamin KONKURSU „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa Małopolskiego”

Regulamin KONKURSU
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa Małopolskiego”

I. Organizatorzy Konkursu :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
2. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

II. Cel konkursu:
Konkurs  ma na celu promocję agroturystyki oraz prezentację obiektów agroturystycznych  wyróżniających się ciekawym rozwiązaniami  w sposobie przygotowania oferty dla gości

III. Uczestnicy Konkursu:
W konkursie czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

RG. 0002.1.6.2011
Polanka Wielka,
dnia 02 czerwca 2011 roku

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 czerwca  2011 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z
Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Polanka Wielka położonym przy ul. Długa 9 w trybie bezprzetargowym.

1.Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o czytaj dalej

Przegląd Produktów Lokalnych „KULINARIA”


 

Dnia 20 maja 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbył się Przegląd Produktów Lokalnych „KULINARIA” organizowany w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader. Celem Przeglądu było zestawienie obecnych na terenie Doliny Karpia produktów lokalnych, rozpoczęcie dyskusji na temat ich wagi dla regionu, dalszej promocji. W przeglądzie mogły wziąć udział osoby pełnoletnie mieszkające lub działające czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy informuje, iż w roku 2011 r. na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku  i konopi na tzw. „potrzeby własne”. Jednocześnie podaje się do wiadomości, ze zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym od miesiąca maja prowadzone będą okresowe lustracje czytaj dalej