Mecenat Małopolski 2011

Mecenat Małopolski 2011

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

W ramach konkursu przewidziano 8 kierunków wsparcia realizacji zadań : „Twórczość profesjonalna”, „Regionalizm – wartości – tradycja” – (Tożsamość oraz kreatywność), „Drogi sztuki nowoczesnej”, czytaj dalej

Informacja o przerwach w dostawie prądu.

Informacja

Posterunek Energetyczny w Kętach informuje, że w dniu 31.01.2011r  w celu przeprowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych wyłączone będą:
Stacja transformatorowa „Polanka Ośrodek Zdrowia” (ul. Północna, Cicha, Nowa, Północna Dół, Długa, Południowa…)
Stacja transformatorowa  „Polanka Poczta” (ul. Długa, Krótka, Północna, Południowa… )
Stacja transformatorowa „Polanka Kobiałka” (ul. Szczytowa, Długa, Północna, czytaj dalej

Bezpieczne ferie 2011 !!!

 

Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2011”

W trosce o dzieci i młodzież przebywające na półkoloniach, a także korzystające z innych form wypoczynku Państwowa Straż Pożarna w okresie ferii zimowych w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko” zapewnia możliwość zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz zapoznania się ze sprzętem czytaj dalej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
na stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych

    Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

LpImię i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1 Maria Zając Piotrowice
2 Joanna Duszyk Oświęcim
3 Władysław Dendys Oświęcim
4 Adam Blacha Osiek

 

Wójt Gminy Polanka Wielka
   /-/ Mariusz Figura

 

Przedsiębiorco! skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek o dofinansowanie.

 

Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek

o dofinansowanie!

RPO Województwa Małopolskiego

Podziałanie 2.1. schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Dla kogo: dla mikro (zatrudniających mniej niż 10 osób), małych (do 50 osób), średnich przedsiębiorstw (do 250 osób)

Na jaki cel:

•   rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
•    działania
czytaj dalej

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych, złóż wniosek

o dofinansowanie!

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 osób) i działających bądź zamierzających otworzyć działalność na obszarze wiejskim (miejscowość do 5 tys. lub do 20 tys. mieszkańców)

Na jaki cel:

budowa, rozbudowa, remont budynków

zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania

czytaj dalej

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia.

PO RYBY

W związku z przygotowywaniem przez Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego w celu złożenia wniosku o wybór Lokalnej Grupy Rybackiej zapraszamy mieszkańców Doliny Karpia, w szczególności przedstawicieli sektora rybackiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Spotkania te mają na celu m.in. wskazanie jakie projekty przewidziane zostaną do wsparcia przy udziale środków pochodzących Programu czytaj dalej

Środki Unijne dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zakończył realizację edycji 2010 projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych”.

Wsparciem w ramach projektu w 2010 roku objęto 996 osób bezrobotnych
z powiatu czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia  19 stycznia  2011 roku

RG 0002.1.4.2011

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
31 stycznia  2011 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Sprawozdanie czytaj dalej

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko ds. inwestycyjno-budowlanych

Zatrudnienie:. Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

  1. Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r, Nr 223 poz. 1458)

wykształcenie minimum średnie techniczne,

znajomość przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych,

znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

czytaj dalej