Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Lp

 

Adres nieruchomości,

Nr KWnr ewid. działkipow. gruntu do wydzierżawieniana okresTermin i sposób płatności czynszu.opis nieruchomości i przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

ul. Leśników

KW 45431398/86600 m2od dnia 1kwietnia 2009r. do 31grudnia 2010r.do 30 marca każdego roku za dany rok.

Za rok 2009 do końca kwietnia.Częściowo w jednostce UT/US tereny usług turystyki i rekreacji i tereny usług i urządzeń sportu , a częściowo w jednostce R tereny upraw polowych..

Nieruchomość przeznaczona do uprawy rolnej.


1.W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

2.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona czytaj dalej

Informacja dla właścicieli psów.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/1/06 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2006 roku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku czytaj dalej

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniach 02.03.2009 – 31.03.2009r. są przyjmowane wnioski Rolników, posiadających użytki rolne na terenie Gminy Polanka Wielka, o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcje rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres 01.09.2008 – 28.02.2009r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
     /-/ Mariusz Figura

  Autor: wj

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WI.II.7ll 1-8-22-08                                                 Kraków, dnia 20 lutego 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z dyspozycją za wartą w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa­nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.12.2008 r. złożony 22 grudnia 2008 r. czytaj dalej

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Schwarzenbach an der Saale

W dniach 14-16 stycznia 2009 roku nasza gmina gościła ośmio osobową delegację z niemieckiego miasta Schwarzenbach a.d. Saale w składzie: Alekxander Eberl – Burmistrz Schwarzenbach a.d. Saale, Wieland Dengler, Hans Weigl, Bernd Leisch, Jörg Frisch, Kamil – polski przyjaciel, Günter Niepel, Elisabeth Kathan. Miasto Schwarzenbach an der Saale – jest to miasto położone w Niemczech, w Bawarii, czytaj dalej

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Bardzo do tego zachęcam i aby pomóc Państwu w wyborze celu pomocy, oddaję do rąk broszurę, w której znajdą Państwo informacje na temat zasad i sposobu dokonania odpisu wraz z wykazem małopolskich organizacji pożytku publicznego, którym mogą Państwo przekazać środki w ramach czytaj dalej

Bezpłatne turnusy opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie bezpłatnych turnusów opiekuńczych dla osób wymagających stałej opieki. Wnioski składać należy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka).
Organizatorami dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w siedmiu odpowiednio przystosowanych czytaj dalej