Informacja

Wójt Gminy Polanka Wielka, informuje, że w dniu 10 kwietnia 2009 roku Urząd Gminy w Polance Wielkiej będzie czynny w godzinach od 7:30 do 11:30.

  Wójt Gminy Polanka Wielka
    /-/ Mariusz Figura

  

„Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” – wyjątkowe szkolenie skrojone na miarę potrzeb małopolskich nauczycieli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy zapraszają nauczycieli czytaj dalej

Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego zawiei i zamieci śnieżnych.

Polanka Wielka, dnia 24 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, czytaj dalej

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Nadleśnictwo Andrychów informuje, że posiada do sprzedaży wiosną 2009 roku następujące ilości sadzonek:

– Jd 5/0          – 851 –         12,00 tszt.
– Jd 6/0          – 803 –         12,00 tszt.
– Db.s 5/0      – 851 –         15,00 tszt.
– Św 3/0        – 808 –         15,00 tszt.

Ceny do uzgodnienia.
Kontakt telefoniczny: czytaj dalej

Ostrzeżenie o silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie  ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego silnego wiatru do 30-70 km/h (w porywach do 80 km/h) z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Polanka Wielka, dnia 23 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie o silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy


OG Ł O S Z E N I E

Informuje się, iż w roku 2009 na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym zostaną przeprowadzane lustracje pól pod kątem wystąpienia czytaj dalej

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 05 marca 2009 roku

RG- 0051/3/09

PANI
    Anna Osowska- Przewodnicząca Rady Gminy
    Radna/y/ Rady Gminy Polanka Wielka

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
12 marca 2009 roku na godz.12.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Lp

 

Adres nieruchomości,

Nr KWnr ewid. działkipow. gruntu do wydzierżawieniana okresTermin i sposób płatności czynszu.opis nieruchomości i przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

ul. Leśników

KW 45431398/86600 m2od dnia 1kwietnia 2009r. do 31grudnia 2010r.do 30 marca każdego roku za dany rok.

Za rok 2009 do końca kwietnia.Częściowo w jednostce UT/US tereny usług turystyki i rekreacji i tereny usług i urządzeń sportu , a częściowo w jednostce R tereny upraw polowych..

Nieruchomość przeznaczona do uprawy rolnej.


1.W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

2.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona czytaj dalej

Informacja dla właścicieli psów.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/1/06 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2006 roku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku czytaj dalej

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniach 02.03.2009 – 31.03.2009r. są przyjmowane wnioski Rolników, posiadających użytki rolne na terenie Gminy Polanka Wielka, o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcje rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres 01.09.2008 – 28.02.2009r.

Wójt Gminy Polanka Wielka
     /-/ Mariusz Figura

  Autor: wj